ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަބޫދާބީއަށާއި، ބަޙްރައިނަށާއި، އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާބެހޭ ނޫސް ބަޔާން
24 ޖަނަވަރީ 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް އަރުވަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލްގެ މައިގަނޑުތަކަށް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ތާއީދު ކުރައްވާކަން ދަންނަވައި
31 އޮގަސްޓް 2009
ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދީނީ އިރުޝާދުތައް ދެއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން ކުރެއްވުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ނޫން.
27 އޮގަސްޓް 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙަންމަދުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުން.
15 ޖުލައި 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2008ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފްވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ފުލުސް އޮފީހަށް ދަތިފުޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މަޢްލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް ދަންނަވައި
14 ޖުލައި 2009
އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި ނައިބު ރައީސަށް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ތަހުނިޔާ ދަންނަވާ
28 މޭ 2009
ޢާންމު އިންތިޚާބުގައި ކާމިޔާބު ލިބުނީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރައްވާ
13 މޭ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ތަޢާރުޒުވާ މާއްދާއެއް ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
ކޮސޯވޯ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ މީޑިއާއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން ފުރުޞަތާއި ވަގުތު ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހުޅުވާލައްވާފައިވަނީ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން، އެކަން ހިންގާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009