ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ޖުލައި 2010
އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
22 ޖުލައި 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާދަމާ ދެއްވާ ހަފްތާގެ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާރީޚުގެ މައްޗަށާއި، މިނިވަން ދުވަހު ސަރުކާރުން ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށްޓަވާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
22 ޖުލައި 2010
ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތަރްބިއްޔަތެއް ދެއްވައި، އެކުދިންގެ ކިބައިގައި ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއް އަށަގަންނުވައި، ރަނގަޅު މިސާލެއް ދެއްކެވުމަކީ، ބޮޑެތި މީހުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ވަރަށްވެސް ބޮޑު ޤައުމީ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޖުލައި 2010
ރިޔާސީ ނިޒާމް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރައްވައި އަލުން އިންތިޚާބަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޖުލައި 2010
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
21 ޖުލައި 2010
މިއަދަކީ، ޑީ.އާރު.ޕީ.ގެ އަހަރީ ދުވަސްކަމަށްވުމާއެކު މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ޕާޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
21 ޖުލައި 2010
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަށް އާދަމް ޙަސަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2010
މެދުއުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީހުގެ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި، މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށާއި އަދި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
20 ޖުލައި 2010
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަންފުޅުތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި
20 ޖުލައި 2010