ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ނޯދަން އޭރިއާ މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ޗެޕްޓަރ 4 އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުގެ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް ވިއްކުން އިފްތިތާޙް ކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، އެޑިޔުކޭޝަނަލް އައި ރޭޑިޔޯ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
މާދަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބުގައި، ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެކަމުން ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ ފައިދާތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާނެ
3 ޑިސެންބަރު 2009
އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުށާބެހޭ މާއްދާތައް އުވާލުމާގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ތަޢުރީފްކޮށްފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ލީބިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާއި، ރާބިޠަތުލް ޢާލަމިލް އިސްލާމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ފަރަންސޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ތައިލެންޑްގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަފްދަކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ)" ސަޢޫދީ ޕްރިންސް އަލްވަލީދަށް މިއަދު އަރުވައިފި
2 ޑިސެންބަރު 2009