Photo Album

The President attends inauguration of new powerhouse in G.A. Maamendhoo Island

24 December 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްގެންދަނީ ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި
24 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކޮށްދިނުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޑިސެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Assuring fundamental rights and freedoms and establishing essential services is administration’s primary responsibility, says the President
24 December 2022, Press Release