Photo Album

PRESS BRIEFING BY SPOKESPERSON 02/11/2022

02 November 2022

Related Articles

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައު ޢިމާރާތް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރަށް މުހިއްމު މަޝްރޫއެއް – ސްޕޯކްސްޕަރސަން
2 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The new building for Al Madharusathul Arabiyyathul Islamiyya is a priority project, says the Spokesperson
02 November 2022, Press Release