Photo Album

President Nasheed Inaugurates Mosque in Aa.Rasdhoo

22 July 2011

Related Articles

އއ.ރަސްދޫގައި ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
22 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Inaugurates Mosque Built By Universal Enterprises in Aa.Rasdhoo
22 July 2011, Press Release