ހުވަފެންފުށި ރިޒޯޓުން ދޭ ކޮރަލް ކަލްޓިވޭޝަން އިނީޝިއެޓިވް އެވޯޑް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި
7 މޭ 2009
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓަކަށް ހައްދަވައި، އެ ރަށުގައި ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރި ހިންގުމަކީ ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ބޭނުންވާ ސިޔާސަތެއް ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
7 މޭ 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ރައްޔިތުންނާއި، މަކުނުދޫ ރައްޔިތުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
6 މޭ 2009
ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތައް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
6 މޭ 2009
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަދަރުސާއެއް ޤާއިމު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި، ދަނޑުވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ނޭކުރެންދޫ ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
6 މޭ 2009
"އަނާ ލިންދް ޕްރައިޒް 2009" ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް އެރުވުމަށް އަނާ ލިންދް މެމޯރިއަލް ފަންޑުން ހަމަޖައްސަވައި އެކަން އިޢްލާން ކުރައްވައިފި
6 މޭ 2009
ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
5 މޭ 2009
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މަދުވެގެން ހަތްދިހަފަސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ތާރު މަގު އަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މޭ 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 މޭ 2009
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒުގެ ރިހި ޔޫބީލް ޙަރަކާތްތައް،ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައި، ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 މޭ 2009