Photo Album

Minister of External Affairs of India Dr.S. Jaishankar pays a courtesy calls on the President

01 August 2022

Related Articles

The Minister of External Affairs of India pays a courtesy call on the President
01 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު