Photo Album

President meets the Indonesian Minister for Maritime Affairs and Fisheries

29 January 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑޮނީޝިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް މެރިޓައިމް އެފެއާޒް އެންޑް ފިޝަރީޒާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
Indonesian Maritime Affairs and Fisheries Minister Calls on the President
29 January 2011, Press Release