Photo Album

President in North Miladhunmadulhu Atoll Noomaraa

27 January 2011

Related Articles

އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތަކު، އެ ރައްޔިތަކު ނުރުހުމުގައި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަކީ، މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
Forced Relocation Not the Government Policy, Says the President
27 January 2011, Press Release