Photo Album

The President meets with the members of L. Hithadhoo Island Council and WDC

11 April 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ހިތަދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
11 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC members of L. Hithadhoo Island to discuss crucial development initiatives for the island
11 April 2024, Press Release