Photo Album

The President and First Lady exchange Eid al-Fitr greetings with the public

10 April 2024

Related Articles

ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި، ޢީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President conveys Eid greetings to members of the public
10 April 2024, Press Release