Photo Album

The President and First Lady attend the "Eid Ali," inauguration and water fountain reopening

08 April 2024

Related Articles

އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
8 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President encourages observing Eid in a spirit of solidarity
08 April 2024, Press Release