Photo Album

The Vice President attends the "Gold 100 Gala" event

29 November 2022

Related Articles

ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ކުރިމަތިވި އިޤުތިޞާދީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަނެވުނީ ސަރުކާރާއި އެކު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިންވެސް ކުރި މަސައްކަތުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Public-private partnership was crucial to overcoming the Covid-19-led economic downturn, says the Vice President
29 November 2022, Press Release