Photo Album

The President meets with the Gender Equality Action Plan steering committee

27 November 2022

Related Articles

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ "ހައިލެވެލް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ" ގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The GEAP National Steering Committee holds its first meeting
27 November 2022, Press Release