Photo Album

The Vice President visits the Census 2022 centre in Hulhumalé

20 September 2022

Related Articles

ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ބޭނުންހިފޭނެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
20 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Census 2022 data crucial for future development, says the Vice President
20 September 2022, Press Release