Photo Album

The President meets the community of M. Muli Island

28 August 2022

Related Articles

މ. އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
The President assures a resolution to Meemu Atoll ferry service interruptions
28 August 2022, Press Release