Photo Album

Vice President visits the proposed ‘Youth Skills Development Centre’ development site in L. Khalhaidhoo

20 November 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ޔޫތު ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު" ބިނާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު ބައްލަވާލައްވައިފި
20 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President visits site allocated for proposed Youth Skill Development Centre
20 November 2020, Press Release