Photo Album

President meets with members of Maldives Media Council

11 March 2020

Related Articles

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ވީހާވެސް ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިސްބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
11 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
President instructs Senior Officials of Maldives Media Council to disseminate accurate information to the public
11 March 2020, Press Release