Photo Album

Ceremony to award the national top achievers in secondary school completion examinations of 2011

16 April 2012

Related Articles

ހަރުދަނާ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި އެންމެން އަތާއަތް ގުޅާލައްވައިގެން، ވަރަށް ވަރުގަދަ އިޖުތިމާޢީ ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President calls for a united effort to build a better society
16 April 2012, Press Release