Photo Album

Oath taking ceremony of 56th batch of MNDF recruits

16 April 2012

Related Articles

ސިފައިންގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ސިފައިންގެ ޤާނޫނީ ހުވައަށް އިޙްތިރާމް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
16 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President urges all MNDF personnel to abide by their oath
16 April 2012, Press Release