Photo Album

President meets SAARC Health Ministers

12 April 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާކް ޤައުމުތަކުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ މިނިސްޓަރުންގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެކި ޤައުމުތަކުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President meets SAARC Health Ministers
12 April 2012, Press Release