Photo Album

Cabinet convened to look into the Tsunami situation

11 April 2012

Related Articles

އިންޑޮނީޝިއާ ސަރަޙައްދަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން، މިކަން ބެއްލެވުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ވަޒީރުން ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ
11 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Cabinet meets to assess any potential tsunami threat
11 April 2012, Press Release