Photo Album

High-level delegation of Malaysian Tourism industry calls on President

09 April 2012

Related Articles

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެލޭޝިޔާގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފްދަކާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President meets high-level delegation representing Malaysian tourism industry
09 April 2012, Press Release