Photo Album

President meets R. Rasmaadhoo council members

08 April 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދުގެ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކުރައްވައި، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
People of Rasmaadhoo convey their support to the government
08 April 2012, Press Release