Photo Album

Call on President by Sri Lankan External Affairs Minister

08 April 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސްރީލަންކާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް މިއަދު ކުރައްވައިފި
8 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets with Sri Lankan Minister of External Affairs
08 April 2012, Press Release