Photo Album

President meets the people of Kaashidhoo

21 March 2012

Related Articles

އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމްކުރާ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޢަދުލު އިންޞާފް ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ޤާނޫނުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަރުދީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President Waheed calls for greater support to law enforcement authorities
21 March 2012, Press Release