Photo Album

President Waheed appoints Chancellor at National University

20 March 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
20 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President Waheed appoints Chancellor at National University
20 March 2012, Press Release