Photo Album

Call on the President by Commonwealth Special Envoy to Maldives

18 March 2012

Related Articles

ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ސަރ ޑޮނަލްޑް މެކިނަންއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President meets Commonwealth Special Envoy to Maldives
18 March 2012, Press Release