Photo Album

President visits Male’-Villingili

15 March 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މާލޭ ވިލިނގިލީ އަވަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެ އަވަށުގެ އެކި މަރްކަޒުތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
15 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President visits Male’-Villingili
15 March 2012, Press Release