Photo Album

Foreign Minister and Finance Minister Appointed

05 March 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަމުގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
5 މާރިޗު 2012, ޚަބަރު
President appoints Foreign Minister and Finance Minister
05 March 2012, Press Release