Photo Album

Norwegian Ambassador calls on the President

29 February 2012

Related Articles

ނޯވޭގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Norwegian Ambassador calls on the President
29 February 2012, Press Release