Photo Album

President Appoints Aishath Azima Shakoor as JSC member

12 February 2012

Related Articles

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President appoints AG Azima to Judicial Service Commission
12 February 2012, Press Release