Photo Album

Appointment of Chief of Staff, Minister of State for Health and Family

12 February 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Makes New Appointments
12 February 2012, Press Release