Photo Album

Chief of Defence Force appointed

09 February 2012

Related Articles

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
9 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President appoints New Chief of Defence Force
09 February 2012, Press Release