Photo Album

Home Minister and Defence Minister Appointed

08 February 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ކަމަށް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކަމަށް މުޙަންމަދު ނާޒިމް މިރޭ ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެ ދެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Appoints Dr Jameel as Home Minister and Nazim as Defence Minister
08 February 2012, Press Release