Photo Album

President Launches Primary Health Care Home Visiting Programme in Macchangolhi

03 January 2012

Related Articles

މާލޭ ސިޓީގެ މައްޗަންގޮޅި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Launches Home Visiting Programme of Decentralised Primary Health Care
03 January 2012, Press Release