Photo Album

President's visit to IGMH

02 January 2012

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، މާލޭ ހެލްތް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Meets Senior Officials of IGMH and Male’ Health Service Corporation
02 January 2012, Press Release