Photo Album

Press Secretary meets Local Media

27 December 2011

Related Articles

އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަމާމެދު އަޑު އުފުއްލަވައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައިގަނޑު ފަސް އެދިވަޑައިގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ގަސްދު ކުރައްވާފައިވާ ކަމުގައި ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެ، އެ ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކުރައްވައިފި
27 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު