Photo Album

Human Rights Council High-Level Panel on Peaceful Protests

13 September 2011

Related Articles

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި، ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވެފައި އޮންނާނީ، ޑިމޮކްރަސީއަށް ގޮވާލާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު އަހައި، އެފަރާތްތަކުން ނިންމާ ގޮތަކައިގެން ކުރިޔަށް ދިޔުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President Defends Right to Peaceful Protest at United Nations Human Rights Council
14 September 2011, Press Release