Photo Album

New Brazilian Ambassador Presents Credentials to the President

24 July 2011

Related Articles

ބްރެޒިލް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުވައިފި
24 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
New Brazilian Ambassador Presents Credentials to the President
24 July 2011, Press Release