އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަސީމާ
ހ. ޕިންކްސްޓާރ

  •  އުމުރުފުރާ: 3 އަހަރާއި 5 އަހަރާ ދެމެދު

       ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: އަޅުގަނޑުގެ ކުޑަ 

  •  އުމުރުފުރާ: 5 އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދު

       ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: ދިވެހި ބަދިގެ