އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމު
މަޑުފެހިގެ/ ތ.ތިމަރަފުށި

               އިންޑިޔާގެ ހިންދުސްތާން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެންޖިނިއަރިން ޓެކްނޯލޮޖީގަައި، އެޕްރީލް 1998 ން މޭ 2000 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން ޓެކްނޯލޮޖީ އިން އޯޓޯމޮބީލް އެންޖިނިއަރިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.