އަލްފާޟިލާ ނާޒްލީ ރަޝާދު
ބ.ތުޅާދޫ / ތަނޑިރަތްމާގެ

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން 2010 ވަނަ އަހަރު ބެޗެލަރ އޮފް އާޓްސް (ދިވެހިބަސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.