އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝަހުނީޒާ ނަޞީރު
ހއ.ދިއްދޫ/ތިލަދޫ

ތައިލޭންޑްގެ މަހިޑޯލް ޔުނިވަރސިޓީން 2010 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނެޖްމަންޓް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.