ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ރިޔާޟް
ޅ.ނައިފަރު/ކަރަންކާގެ

ތައިލޭންޑްގެ އޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީން، 2012 ވަނަ އަހަރު ޖިއޯޓެކްނިކަލް އެންޑް ޖިއޯއެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލުކުރެއްވުން.