ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒް
ހ.ސީސައިޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރއިން، 2010 ވަނަ އަހަރު ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލުކުރެއްވުން.