ހދ.މަކުނުދޫ، ލިބަޓީ، އިފާސާ އަޙްމަދު، މަކުނުދޫ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމި ދަތުރުފަތުރުކުރަން ފެށޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށް ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
26 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހއ.މުރައިދޫ، އަންގޫރުމާގޭ، ޙަސަން ރިޔާޝް، މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހާމަކޮށްދެއްވައި ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
25 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގއ.ގެމަނަފުށީ، ހުސްނޫގޭ، ސަމީރު އަޙްމަދު، ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އާއި އެރަށު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
23 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގއ.ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއްކަމުގައިވާ، އެރަށު، މުޝްތަރީގޭ، މުޙައްމަދު ނާފިޒް، އުމުރުން 55 ވެގެން ރިޓަޔަރވާ ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސެއް ލިބެމުންދާނެ ގޮތެއް ނޯންނާތީ ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
22 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގދ. ގައްދޫ، ފެހިވިނަ، އަޙްމަދު ރަޝީދު، ރާޅާއެޅުމަށް ފަތުރުވެރީން ބޭނުންކުރާ ކަނދު، މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުން އުފުލުމަށް ނަގާ ފީ ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
21 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް 159204، އާމިނަތު ލީލާ، ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް، ގުޅީފަޅު ނުވަތަ ހުޅުމާލެއަށް އެ ގޯތި ބަދަލުކުރެވިދާނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
20 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ލ.ފޮނަދޫ، ޝާރާޒް، މުޙައްމަދު އަނަސް، ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުގެ ތަމްރީންދޭ އެކަޑަމީތަކަށް، ކުންފުނިތަކުގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން އެހީތެރިކަން ދިނުމާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
19 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގދ.ގައްދޫ، މާފެހި، މުޙައްމަދު ޝުހައިލް، ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން މީގެ ކުރީން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބޭނެތޯ ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
18 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ލ.މާބައިދޫ، ލަކްސްލިން، އާދަމް ޢަބްދުﷲ، ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންކަން އޮންނަގޮތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ބުރަ އުފުލަންޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
17 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ފ.ފީއަލީ، ހަނދުވަރީ މަންޒިލް، އިބްރާހީމް ޝަނޫން، އެ ރަށު ބިން ހިއްކުން، ބަނދަރު ހެދުން، އަދި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެގޮތެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ދެންނެވި ސުވާލަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
16 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު