މ.މުލަކު، އޯޝަންލެޑް، ނަޝީދާ ޙަސަން، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެންކުރާ ބަންދު ނުވަތަ "ވާނުވާ" އަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ވަޢުދާއިމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
14 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ގދ.ގައްދޫ، ގުލްޒާރުވާދީ، ޙުސައިން ތައުފީޤް، އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އިތުރު ލުއިފަސޭހަ ލިބޭނެ ގޮތަކާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
13 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ވަޢުދުތައް ފުއްދަވަމުން ގެންދަވާ މިންވަރާމެދު ރައްޔިތަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
12 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މ.ނާލާފުށީ، މަތަރެސްމާގޭ، މޫސާ ޞާބިރު، ސިވިލް ސާވިސްގައި ޚިދުމަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއިމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
11 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް، ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ހެޔޮވާނެ ގޮތްތައް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި ރައްޔިތަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
10 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މިއަދުގެ ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަވާބުދެއްވީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ވިދާޅުވަމުން. ދ.މީދޫ، އާސްޓްރާ، ފަރިޔާޟް ޙުސައިން، ސުވާލުކުރެއްވީ، އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެތޯ؟
8 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ނ.މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްކަމަށްވާ، އެ ރަށު، ހޭޅި، ޢައްޒާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ޢިނާޔަތްތަކާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
1 މާރިޗު 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ނ.މަނަދޫ، މާރިނދަ، ވަސްމާ ޔޫސުފް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނަށް އަތޮޅުތަކުން ފަހިކޮށްދޭން އެދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކާމެދު، އަދި ތެލެސީމިއާ ކުދީންނަށް އިނާޔަތެއް ދިނުމާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
29 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ށ.ފުނަދޫ، ނީލްވިލާ، އާމިނަތު ނަޖްމާ، ރައީސް ދެކަނބަލުންގެ ފަރިއްކޮޅަށާ، އަމިއްލަފުޅު ގޭގެ ޚަރަދުބަރަދަށް ދައުލަތުން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޭދަކޮށްފިކަމަށް ފަތުރާ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތާމެދު ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
28 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް ނަންބަރު 51503، މުޙައްމަދު ރިޔާޒް، ހުޅުމާލޭގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ދެންނެވި ސުވާލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު.
27 ފެބުރުވަރީ 2024 - ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު