ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވެވި ވެބިނަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖް
5 ޑިސެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވަރޗުއަލް ޚާއްޞަ ޤައުމީ މުބާރާތް 1 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ނޮވެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކަމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބަސް ހުއްޓި ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ނޮވެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ޓީ.ވީ.އެމް.ގެ "ޕީ.އެސް.އެމް. ނިއުސް" އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްވި އިންޓަރވިޔު
11 ނޮވެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ހުޅުމާލެ ބިލިއާޑް ހައުސް" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"ދަ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޖާނަލް އޮފް ރިސަރޗް(އެމް.އެން.ޖޭ.އާރު) - ކޯވިޑް 19އާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޢަދަދު" ނެރެދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ނޮވެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"އީ.ޕީ.އެސް ހަނދާން" މެގަޒިން ނެރެދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ނޮވެންބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
"އަންވެއިލިންގ ވިޜަންސް 2020" އާޓް އެގްޒިބިޝަން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 އޮކްޓޫބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ "ގަގަން ކުލިނިކް" ގައި މެންޓަލް ހެލްތްގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
20 އޮކްޓޫބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް
އިމާމުންނާއި މުދިމުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި ޑިގްރީލެވެލްއާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 އޮކްޓޫބަރު 2020 - ފައިޞަލް ނަސީމް