"ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑު"ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި
9 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސީޝެލްސްގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ޖޫން 2010
ޖަޕާނުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖޫން 2010
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
7 ޖޫން 2010
ޑިމޮކްރަސީ ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ، ހަމައެކަނި އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ޖޫން 2010
ގދ. ގައްދޫ ފުލޫނިޔާގޭ އިބްރާހީމް އަފްޒަލް، ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ، ގަޔަށް އަމިއްލައަށް ޕެޓްރޯލް އަޅައިގެން ރޯކޮށްލިކަމަށް ބެލެވޭތީއާއި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ނިޔާވެފައިވާތީ، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އަންގަވައިފި
5 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
5 ޖޫން 2010
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް އެހީދެއްވާ މިންވަރު، އެތައް ތަނެއް އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭޑިޔޯ ޚިޠާބު ދެއްވަން ފެށްޓެވިތާ މާދަމާ އެއްއަހަރު ފުރޭއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައިވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ރައްޔިތުންނާ އެކީގައި މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގަވަރނަރ ޖެނެރަލް ބޭއްވެވި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
4 ޖޫން 2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީއަށް ވަޑައިގެން ނިއު ސައުތް ވޭލްސްގެ ޑެޕިޔުޓީ ޕްރީމިއާރއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2010