ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ސަދަން އޭރިއާ މިއަދު ހަވީރު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އައްޑުއަތޮޅަށާއި ފުވައްމުލަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު މެންދުރުފަހު ފަށްޓަވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ބިލުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ތަޢާރުޒުވާ މާއްދާއެއް ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2009
މާލޭގެ ކުނިކޮށި އެނދުމަށްފަހު އެތަން ސާފުކުރެއްވުމުގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި
20 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށްއެޅި ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
20 އޭޕްރިލް 2009
ޤައުމެއްގެ ސިފައިގައި ދެމިއޮތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޢުދަނަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޘަގާފަތާއި ތާރީޚާއި މި ހިސާބަށް އައިގޮތް ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
19 އޭޕްރިލް 2009
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރުންނަކީ، މަދަރުސީ ދައުރުގެ އެކުވެރި ގުޅުންތަކާ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައިތިބި ބައެއް ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް "ފަޚުރުވެރި ހިޔާ އެވޯޑު" މިނަމުގައި ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް އަރުވައިފި
19 އޭޕްރިލް 2009
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ގެންގުޅެގެން ނޫނީ، ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޭޕްރިލް 2009
ރަސްގެތީމު ތަރައްޤީ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚީ ބޮޑު މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މާލެއިންވެސް ލިބެންހުރި ހުރިހާ ފަރުވާއެއް ލިބޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 އޭޕްރިލް 2009